Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Kasiążka telefoniczna

Dyrektor

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie – Łukasz Curyło p.125 32 6181924

Naczelnik

Naczelnik Centrum Aktywizacji Zawodowej – Aneta Konopka p.122 32 6181922

Dział Organizacyjny, Kadr i Administracji

Kierownik Działu (I piętro) – Halina Waligóra

p.128 32 6181902

Sekretariat (I piętro)

p.124

32 6181924

Kancelaria (parter)

p.18

32 6181936

Centrala, obsługa administracyjno- biurowa (I piętro)

p.127

32 6181900

Sprawy organizacyjne i kadrowe (III piętro)

p.320

32 6181911

Zamówienia publiczne (III piętro)

p.319

32 6181939

Dział Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy (III piętro) – Mariola Matusiak

p.324

32 7629170

Zastępca Głównego Księgowego, windykacja należności (III piętro)

p.323

32 6181907

Obsługa budżetowa, obsługa projektów unijnych (III piętro)

p.321

32 6181938

Obsługa Funduszu Pracy, obsługa kasowa (III piętro)

p.322

32 6181908

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Kierownik Działu (parter) – Agnieszka Gulak

p.19

32 6181929

Rejestracja

Obsługa osób bezrobotnych A-K (parter)

p.22

32 6181932

Rejestracja

Obsługa osób bezrobotnych L-Ż (parter)

p.23

32 6181933

Obsługa Programu Płatnik (parter)

p.19a

32 6181928

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (parter)

p.20

32 6181930

Wydawanie zaświadczeń, informacja dotycząca rejestracji (parter)

p.24

32 6181934

Dział Rozwoju Zawodowego i Promocji

Kierownik Działu (I piętro) – Łukasz Moskal

p.113

32 6181913

Zespół ds. Projektów i Analiz (I piętro)

p.114,115

32 6181914
32 6181915

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przygotowanie zawodowe dorosłych (I piętro)

p.112

32 6181910

Poradnictwo zawodowe (I piętro)

p.110

32 6181912

Dział Doradców Klienta

Obsługa osób bezrobotnych / poszukujących pracy wg przedziału literowego

Doradcy klienta

(I piętro)

Agata Wnorowska

A - H

p.117

32 6181917

Katarzyna Siemek

I - Mą

Doradcy klienta

(I piętro)

Anna Gut

Me - Só

p.118

32 6181918

Katarzyna Piszczek

Sp - Ź

Doradca klienta
(obsługa pracodawców)

(I piętro)


Weronika Jelonek

p.120 32 6181920
Z-ca Kierownika Działu DK
(I piętro)


Monika Woźniak

 

p.120 32 6181920

Kierownik Działu (I piętro) – Izabela Ćwiląg

p.121

32 6181921

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik Działu – Jacek Labisko

p.105

(I piętro)

32 6181905

 

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy; refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia; dodatki aktywizacyjne

 

p.101

(I piętro)

32 6181937

Staż, bon stażowy, prace interwencyjne, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki, refundacja części kosztów
z tytułu wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach bonu zatrudnieniowego

p.102

(I piętro)

32 6181927

 

Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną, działania w zakresie Programu Aktywizacji i Integracji, wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej, środki na podjęcie działalności gospodarczej

p.103

(I piętro)

32 6181903

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, współpraca z BGK i pośrednikami finansowymi dot. pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczek na utworzenie stanowiska pracy, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, bony na zasiedlenie, jednorazowa refundacja składki ZUS

p.104

(I piętro)

32 6181904

 

Zespół ds. Informatyki, Bezpieczeństwa i Kontroli

Informatycy (I piętro)  p.126  32 6181926

Inspektor Danych Osobowych – Marta Musiał – Koordynator ds.
Kontroli Zarządczej (I piętro)

Sprawy dot. ochrony danych osobowych, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, przeprowadzanie kontroli oraz wizyt monitorujących w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów dotyczących usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy

 p.21

32 6181931

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę