Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik turystyki wiejskiej

Kod: 515203
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Technik agrobiznesu ze specjalnością agroturystyka jest wszechstronnie przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym samodzielnie organizuje wypoczynek dla letników, lub wykonuje czynności informacyjno - doradcze z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej i ruchu turystycznego na wsi. Do głównych zadań technika agrobiznesu ze specjalnością agroturystyka należy określanie walorów przyrodniczych i kulturowo – społecznych miejscowości lub regionu, organizowanie pracy biura obsługi ruchu turystycznego i sporządzanie dokumentacji usług turystycznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku planuje iorganizuje różne formy działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz prowadzi wycieczki różnych grup turystów. Przygotowuje plany finansowe konkretnych przedsięwzięć agroturystycznych oraz opracowuje pakiety usług agroturystycznych i odpowiednio je promuje. Wykorzystując informacje o warunkach przyrodniczych, kulturowo- społecznych i ekonomiczno – organizacyjnych regionu,dokonuje analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) i ocenia rentowność planowanego przedsięwzięcia. Korzystając z informacji zawartych w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, przepisach podatkowych i innych normujących uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej, przygotowuje uproszczony biznesplan dla działalności agroturystycznej, zawierający opis rodzaju usługi lub produktu, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne uruchomienia działalności, charakterystykę wybranej formy organizacyjnej działalności, plan finansowy, plan marketingowy, program uruchomienia działalności agroturystycznej. Ponadto sporządza podstawowe dokumenty konieczne do zarejestrowania działalności gospodarczej w sektorze agrobiznesu. Także podpowiada rolnikom, jak np. zaadaptować zagrodę wiejską dla potrzeb działalności agroturystycznej, jak zaprojektować wyposażenie wnętrza i otoczenia domu dla potrzeb turystyki, doradza, jak zorganizować prace związane z przyjęciem i pobytem gości.

Jedną z form zatrudnienia technika agrobiznesu ze specjalnością agroturystyka jest prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego. Goszczenie turystów jest biznesem rodzinnym - angażując członków rodziny w przedsięwzięcie, prowadzący działalność agroturystyczną umiejętnie planuje działania, ustalając zakres zadań: kto i czym będzie się zajmował, za co będzie odpowiadał, kto będzie kierował i organizował, a kto pracował. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego najczęściej wykonuje zadania rolnika w swoim gospodarstwie, czyli prowadzi produkcję roślinną, ogrodniczą i zwierzęcą, zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wytworzonych produktów, prowadzi rachunkowość, oblicza opłacalność produkcji rolniczej i prowadzonej działalności agroturystycznej. Zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne oraz dba o czystość i ład w gospodarstwie. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego posiada znajomość lokalnego środowiska społecznego; mieszkańców, sposobu ich życia, obyczajów i kultury oraz potrzeb i preferencji nabywców usług agroturystycznych. Potrafi wyróżnić swoje usługi, poprzez wskazywanie atrakcyjności i ciekawostek turystycznych regionu, jego piękna czy odmienności oraz atrakcji oferowanych w gospodarstwie rolnym. Organizuje gościom wypoczynek, zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie i aktywne spędzanie czasu wolnego.Jedną z podstawowych umiejętności społeczno - kulturowych jest pielęgnowanie tradycji regionu, w tym rzemiosła i potraw regionalnych. Bardzo istotna w tym zawodzie jest umiejętność przygotowywania posiłków, zgodnie z recepturą regionalną oraz znajomość zasad prowadzenia żywienia zbiorowego. Nieodzownym elementem prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego jest promocja produktów i usług agroturystycznych podczas regionalnych i krajowych imprez, wystaw i targów o charakterze agroturystycznym. Inną, popularną formą promocji usług agroturystycznych, jest prowadzenie własnych stron internetowych lub przynależność do regionalnych lub krajowych stowarzyszeń, promujących bazę usług agroturystycznych.

Technik agrobiznesu ze specjalnością agroturystyka, zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w instytucjach z otoczenia rolnictwa i turystki oraz w administracji państwowej i samorządowej, wykonuje zadania i czynności informacyjne, doradcze oraz administracyjne. Informuje o walorach turystycznych regionu, o bazie usług turystycznych i agroturystycznych, o wolnych miejscach pobytu, o zakresie świadczonych usług, kulturze regionu, zabytkach, infrastrukturze sportowej. Zajmuje się także sprzedażą wydawnictw turystycznych i map. Współpracuje z urzędami gmin i organizacjami turystycznymi oraz właścicielami bazy turystycznej w zakresie aktualizacji informacji turystycznej oraz promocji usług turystycznych. Współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami organizującymi imprezy rolnicze, turystyczne, kulturalne, sportowe. Technik agrobiznesu o specjalizacji agroturystyka udziela rad rolnikom indywidualnym i gospodarstwom agroturystycznym w zakresie agrobiznesu oraz pomaga mieszkańcom wsi rozpocząć agroturystyczną działalność gospodarczą. Organizuje i prowadzi szkolenia, wystawy rolnicze, targi, seminaria. Koordynuje działalność agroturystyczną lub turystyczną na poziomie gmin, powiatów i województw. Wspiera organizatorów agroturystyki w tworzeniu regionalnych stowarzyszeń i przynależności do nich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę