Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik ekonomista

Kod: 331403
Inna nazwa zawodu: inspektor finansowy, inspektor kredytowy, technik finansowy, statystyczny

Zadania i czynności

Technik ekonomista (Asystent ekonomiczny) bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.

Technik ekonomista w zakładzie produkcyjnym opracowuje plany techniczno - ekonomiczne i analizy kompleksowe. Opracowuje i kontroluje bieżące plany produkcyjne, sporządza sprawozdania o realizacji tych przedsięwzięć, przygotowuje dane o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-produkcyjnych, takich jak np. wydajność pracy, przestoje, braki. Prowadzi sprawy związane ze współpracą z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. Stosuje podstawowe metody analizy ekonomicznej.

W urzędach statystycznych technik ekonomista wykonuje prace pomocnicze związane z organizacją badań statystycznych i ich prowadzeniem. Przygotowuje dane zamieszczane w różnego rodzaju rocznikach statystycznych, wypełnia ankiety dla centralnych, resortowych i terenowych organów statystycznych. Do jego zadań należy również ankietowanie przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i prowadzenie różnych obserwacji statystycznych, a następnie przetwarzanie, prezentowanie i udostępnianie danych statystycznych.

W zakładach ubezpieczeniowych technik ekonomista zajmuje się bieżącą obsługą osób poszkodowanych w zgłaszanych roszczeniach z tytułu szkód majątkowych i osobowych i sporządzaniestosownej dokumentacji, zestawień zbiorczych, umów ubezpieczeń i szkód.

Technik ekonomista w komórkach finansowych dokonuje obliczeń dotyczących działalności finansowej podmiotu. Rozlicza operacje finansowe, sporządza kalkulacje, czuwa nad prawidłowym przebiegiem płatności, rozlicza z zaliczek, obsługuje konta rozrachunków i środków pieniężnych. Sporządza i kontroluje dokumentację finansowo-rozliczeniową, sporządza sprawozdania finansowe oraz dokonuje analiz finansowych.

W bankach technik ekonomista może wykonywać zadania związane z obsługą osób lub instytucji biorących kredyty i pożyczki oraz posiadających depozyty. Informuje o sposobach i formach udzielania kredytów i nadzoruje całą procedurę uruchomienia linii kredytowej.

Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak: maszyna do pisania, faks, kopiarka i komputer (edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę