Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik ochrony środowiska

Kod: 325511
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika ochrony środowiska jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka.

W zawodzie technika ochrony środowiska istnieje specjalizacja. Każdy ze specjalistów zajmuje się ochroną określonych elementów otoczenia przyrodniczego.

Do zadań technika ochrony środowiska w specjalnościach: gospodarka odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków. Technicy wymienionych specjalności kierują pracą brygad roboczych zajmujących się urządzaniem składowisk, ich eksploatacją zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz zarządzeniami organów kontrolnych, kierują budową i utrzymaniem ujęć i instalacji oczyszczania ścieków. Normują pracę sprzętu, taboru i podległych brygad.

Technicy ochrony środowiska w specjalnościach ochrona radiologiczna; ochrona przed hałasem, ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami kierują pracami pomiarowymi poziomu występujących zagrożeń, uczestniczą w opracowywaniu analiz ich uciążliwości dla środowiska i skutków dla zdrowia ludzi. Sprawują kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji redukujących poziom zagrożenia i chroniących stykających się z nimi ludzi oraz nad systemami pomiarowymi i monitoringu. Opracowują dane dla prognozowania zagrożeń, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania.

Technicy ochrony środowiska po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego i uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji na seminariach i kursach specjalistycznych, mogą sprawować funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę