Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Kod: 322002
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik żywienia zbiorowego zajmuje się organizowaniem, kierowaniem inadzorowaniempracypodległegopersoneluw zakładzie żywienia zbiorowego lub bezpośrednio produkcją potraw. W szczególności zadaniem technika żywieniazbiorowego jest: poznanie i uwzględnianie w praktyce procesów technologicznych i zmianzachodzącychwproduktach żywnościowychw czasie przetwarzania ich napotrawy (technik technologii żywienia zbiorowego), bezpośrednie przygotowywaniepotraw zgodne z obowiązującymi zasadami, aktualną wiedzą i możliwościami technicznymi (kucharz, garmażer), przeprowadzanie kalkulacji potraw (kalkulator irozliczeniowiec),nadzorowaniepracy placówkilubgrupyosób(kierownikzmiany,sali, kuchni, kontroler, technik technologii żywienia zbiorowego).

W żywieniu zbiorowym wykorzystuje się naukowo opracowane procesyprzetwórczeisposobyzabezpieczania wyprodukowanychpotrawprzedstratamiwartości odżywczych. Technik żywieniazbiorowegoprzestrzegapodstawowychnorm surowcowych określonych dla poszczególnych rodzajów potraw, a także właściwego posługiwania się sprzętem. Obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje icheksploatację (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne elektryczne i gazowe, grill, toster, frytkownica, wilk, zmywarka, piekarniki i kuchnie, urządzenia chłodnicze, kasyrejestracyjne i kelnerskie). Dokonuje odbioru jakościowego surowców i towarów, nadzoruje i organizuje cały przebieg procesuprodukcyjnego potrawiich ekspedycję. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów.Dba,aby przygotowanewzakładachżywienia zbiorowegopotrawyiposiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi miały odpowiednią liczb kalorii, zawierały ważne składnikipokarmowe, odpowiednio dobraneprodukty spożywcze i zestaw dań. W dobrze przygotowanym posiłku pokarmy zachowują wartość odżywczą odpowiednią strawność i przyswajalność składników. Modyfikacja metody przyrządzania decyduje ozastosowaniu posiłku w różnych dietach. Technik żywienia zbiorowego ustalasposoby przyrządzania potraw. Przygotowuje jadłospisy i zestawy dań. Często sam przygotowuje potrawy stosując ustalone metody (garmażer i kucharz).

Może równieżkierowaćcałymzakładem żywienia zbiorowego. Decyduje wtedyo jego produkcji i załodze. Odpowiada za jakość posiłków, ale i za pracę innychludzi. Musi ją zorganizować z uwzględnieniem zasad higieny i wymagań sanitarnych. Organizuje zaopatrzenie materiałowe i surowcowe, ustala asortyment produkcji isprzedaży.Zobowiązanyjestteżdo prowadzeniadokumentacji, kalkulacjipotraw, rozliczeń całej księgowości zakładu. Dokonuje kalkulacji cen sprzedaży. Przeprowadzawewnętrzne kontrole i opracowujeprojekty usprawnianiadziałalności.Technik żywienia zbiorowego musi liczyć się z koniecznością pracy na różnych stanowiskach, gdyż ostatnio otwiera się wiele niedużych prywatnych zakładów, gdzie łączenie stanowisk jest koniecznością.

Pracatechnikażywienia zbiorowego wymaga więc przygotowania i umiejętnościz zakresu towaroznawstwa, zasad żywienia, chemii, mikrobiologii, wyposażenia technicznego, rachunkowości, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw gastronomicznych oraz rysunku dekoracyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę