Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik farmaceutyczny

Kod: 321301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Technik farmaceutyczny to zawód zaliczany do zawodów związanych z ochroną zdrowia. Absolwent szkoły powinien przede wszystkim umieć posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych, a także komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zakres zadań i czynności uwarunkowany jest miejscem zatrudnienia. Zdecydowana większość techników farmaceutycznych znajduje zatrudnienie w aptekach. Praca technika farmaceutycznego w aptece jest podobna do pracy magistra farmacji, z wyłączeniem wykonywania i wydawania leków bardzo silnie działających (trucizn) i narkotyków. Technik nie może więc pracować samodzielnie, zawsze w pracy, na tej samej zmianie musi z nim być magister farmacji.

Podstawowe zadania technika farmaceutycznego to :

- przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych i innych artykułów znajdujących się w sprzedaży w aptece, a także w hurtowniach, sklepach zielarsko -drogeryjnych itp.,

- wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom, w tym udzielanie informacji o prawidłowym ich stosowaniu,

- wykonywanie i przyrządzanie wszystkich form leków w tym leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizny i środków odurzających. Leki mogą być sporządzane w aptece, w małych ilościach według przepisu lekarza podanego na recepcie lub w dużych ilościach w produkcji przemysłowej, w zakładach farmaceutycznych, w laboratoriach galenowych,

-zamawianie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowanie sprzętu aptecznego,

-prowadzenie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach farmaceutycznych,

- organizowanieirozliczanie pracy punktu aptecznego,

Zakres zadań i czynności w przemyśle może być bardzo szeroki. Zależy to głównie od działu, w którym technik farmaceutyczny jest zatrudniony, od stanowiska pracy i od wyposażenia technicznego na tym stanowisku.

W swojej pracy technik posługuje się urządzeniami produkcyjnymi i kontrolnymi, od prostych po skomputeryzowane automaty.

Do zakresu jego zadań i czynności może należeć:

-obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej,

- udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym; np. w zakładach farmaceutycznych „Polfa” lub w„Herbapolu”, w laboratoriach ,w zakładach galenowych,

- współuczestnictwo w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Dość często technicy farmaceutyczni są zatrudniani w przyzakładowych laboratoriach kontroli leku. Wówczas ich czynności są związane z prowadzeniem analizy chemicznej leku pod względem jakościowym i ilościowym dla poszczególnych składników w gotowym już produkcie handlowym.

Technik farmaceutyczny może także pracować w sklepach zielarsko-drogeryjnych, sklepach zielarsko-medycznych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę