Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik analityki medycznej

Kod: 321201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika analityki medycznej jest wykonywanie badań analitycznych materiałów pochodzących od człowieka oraz innych analiz specjalistycznych z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej. Technik analityki medycznej pracuje pod nadzorem magistra analityki medycznej, który ukierunkowuje i kontroluje jego działania. Technik wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami.

Do zadań osoby pracującej w zawodzie technika analityki medycznej należy:

- właściwe przeprowadzenie czynności wstępnych – przygotowanie odczynników chemicznych, przyrządów i urządzeń w sposób zapewniający właściwe przeprowadzenie badań analitycznych,

- pobieranie materiałów do badań od pacjenta w sposób zgodny z obowiązującymi metodami, właściwe jego oznakowanie i zabezpieczenie,

- przyjmowanie materiału przesłanego do laboratorium, dokładne sprawdzenie i oznakowanie go przed rozpoczęciem badania,

- wykonywanie badań analitycznych,

- konsultowanie i przekazywanie wyników przeprowadzonych badań osobie posiadającej tytuł magistra analityki medycznej,

- używanie aparatury, urządzeń i innych przyrządów laboratoryjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami użycia.

Głównym miejscem pracy technika analityki medycznej są laboratoria diagnostyczne, w skład których najczęściej wchodzą pracownie hematologii, biochemii, analityki, bakteriologii oraz jako odrębne, pracownia patomorfologii, serologii i pracownia sterydowa. W większych zakładach diagnostyki laboratoryjnej technik analityki angażowany jest do jednej z wymienionych pracowni. W mniejszych laboratoriach, gdzie brak jest specjalistycznych pracowni, technik analityki medycznej wykonuje zadania zgodnie z powierzonym mu zakresem obowiązków.

W pracowni hematologii technik analityk zajmuje się analizą układu krwiotwórczego. Wykonuje morfologię krwi obwodowej, która zazwyczaj składa się z badań biochemicznych, cytologicznych oraz wyliczenia wskaźników. Musi potrafić posługiwać się drobnym sprzętem laboratoryjnym, obsługiwać wirówki, oraz pracować na analizatorach. Niezbędna na tym stanowisku jest również umiejętność pracy z mikroskopem, a także trafność w ocenianiu pobranego materiału. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości technik analityk musi skontaktować się z oddziałem szpitalnym i poprosić o powtórne pobranie materiału.

W pracowni biochemii technik analityki medycznej wykonuje pojedyncze analizy, oznaczając w materiale badanym takie parametry jak cukier, mocznik, kreatynina, sód, potas, białko, enzymy, a także inne zlecone przez lekarza. Obecnie oznaczanie parametrów biochemicznych, odbywa się na analizatorach biochemicznych. Są to skomputeryzowane aparaty zaprogramowane na wykonywanie poszczególnych analiz. Dzięki czemu uzyskiwany wynik można otrzymać w krótszym czasie i jest on dokładniejszy.

W pracowni bakteriologii technik analityki medycznej pracuje z palnikiem gazowym, ponieważ w pobliżu jego płomienia dokonuje się posiewów badanego materiału. Materiałem tym może być mocz, krew, kał itp. Za pomocą odpowiednich platynowych drucików, zwanych ezami, technik przenosi materiał badany na specjalne podłoże hodowlane. Pod kierunkiem asystenta dokonuje dalszych różnicujących posiewów, aby w rezultacie móc zidentyfikować chorobotwórcze bakterie i ocenić ich wrażliwość na leki. Technik bakteriolog przygotowuje i odpowiednio barwi preparaty, które następnie pod mikroskopem oceniane są przez asystenta.

W pracowni analityki technik ocenia głównie właściwości fizykochemiczne moczu, oznacza w nim m.in. białko, cukier. Przygotowuje materiał do oceny przez odwirowanie osadu moczu (praca z mikroskopem). W tej pracowni przeprowadza również diagnostykę płynu mózgowo – rdzeniowego.

Z izotopami promieniotwórczymi technik analityki medycznej spotyka się pracując w pracowni sterydowej (oznaczanie poziomu hormonów), gdzie stosuje metody radioimmunologiczne. Są to pracownie izotopowe klasy II, w których praca wiąże się z narażeniem na promieniowanie v.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę