Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik włókiennik

Kod: 311932
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy technika włókiennika jest udział w opracowaniu wzorca wyrobu włókienniczego oraz nadzorowanie procesów wytwarzania, uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych.

Wyrób włókienniczy powstaje w wyniku np. tkanina - tkaniny, dziania - dzianiny, przędzenia - nitki i nici.

Następnie jest uszlachetniany (np. poprzez barwienie czy drukowanie), aby powstał wyrób przyjazny dla człowieka i środowiska.

Konserwacji wyrobów włókienniczych, zwanej potocznie obróbką pralniczą, poddawane są wszystkie tekstylia - wyroby odzieżowe - użytkowane przez człowieka, a powstałe z wyrobów włókienniczych.

W związku z tym w obrębie profesji technika włókiennika istnieją specjalizacje dotyczące poszczególnych dziedzin włókiennictwa. Są to: tkactwo, dziewiarstwo, przędzalnictwo, chemiczna obróbka włókien, konserwacja wyrobów włókienniczych.

Specjalizacje te mogą się w przyszłości zmienić; zależy to od kierunku rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce.

Wymagania użytkowe wyrobu włókienniczego, określone przez konsumentów, opracowywane są w postaci wzorca wyrobu włókienniczego, a następnie dokumentacji techniczno - technologicznej.

Dokumentacja zawiera dane o surowcach, parametrach maszyn biorących udział w procesie, ilości i jakości materiałów podstawowych i pomocniczych; określa ona także parametry wyrobu gotowego (np. masa 1 m2 tkaniny czy dzianiny).

Technik włókiennik bierze udział w tworzeniu takiej dokumentacji między innymi poprzez wykonanie badań laboratoryjnych, mających na celu określenie cech fizycznych i chemicznych surowców podstawowych i pomocniczych, wymaganych do wytworzenia wyrobu włókienniczego. Bierze on też udział w opracowaniu wzorca wyrobu włókienniczego i nadzoruje jego wykonanie.

Drugim obszarem zagadnień w pracy technika włókiennika jest organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie zespołu pracowników w procesie technologicznym w danej specjalności włókienniczej. Polega to na właściwym rozdzielaniu zadań produkcyjnych, instruowaniu pracowników w sprawach dotyczących obsługi maszyn, dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz jakości powstającego wyrobu.

Technik ocenia również stan techniczny maszyn i urządzeń, dokonuje obliczeń wymaganych ilości surowców, środków chemicznych i innych materiałów pomocniczych.

Do jego zadań należy także określanie przydatności technologicznej występujących surowców oraz ocena powstałego wyrobu gotowego.

Technik włókiennik może również nadzorować wytwarzanie rękodzielniczych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, tj. niepowtarzalnych wyrobów wykonanych z różnych surowców włókienniczych różnymi rękodzielniczymi technikami. Przeznaczeniem takich wyrobów jest ozdabianie wnętrz lub odzieży (tkaniny, hafty, koronki, itp.).

Szybki rozwój techniki, a więc i zmiany w przemyśle włókienniczym, powodują zanikanie jednych stanowisk pracy i tworzenie nowych, co w konsekwencji prowadzi do częstych zmian zadań dla pracowników. Zmiany te wskazują na konieczność ciągłego doskonalenia się techników włókienników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę