Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik odlewnik

Kod: 311705
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Odlewnictwo jest technologią produkowania wyrobów, zwanych odlewami, polegającą na wypełnianiu ciekłym materiałem form odwzorowujących kształt przedmiotu. Wlany do formy materiał (metal, tworzywo sztuczne, gips itp.) krzepnie, zachowując nadany mu przez formę kształt. W metalurgii żelaza i stali odlewy wykonuje się wlewając do formy ciekłą stal (staliwo, żeliwo).

Celem pracy technika odlewnika jest nadzór i kontrola technologiczna nad procesem produkcji wyrobów hutniczych, wykonywanych metodą odlewania. W zawodzie tym można wyróżnić następujące stanowiska: samodzielny technolog, specjalista ds. przygotowania produkcji, specjalista ds. przygotowania form, specjalista ds. wykańczania odlewów. Zakres czynności i obowiązków zawodowych zmienia się w zależności od zajmowanego stanowiska.

Technolog opracowuje sposoby wykonywania odlewów i przygotowania form odlewniczych oraz nadzorowanie te czynności. Opracowuje on model odlewniczy, który służy do sporządzenia formy odlewniczej. Forma wykonana na podstawie modelu odtwarza kształt odlewanego przedmiotu. Technik opracowując model ustala gatunek stali, z której należy zrobić odlew, określa sposób formowania oraz projektuje model tak, by dało się wykonać z niego formę. Oblicza wymiary modelu odlewniczego, uwzględniając tzw. „skurcz odlewniczy”, czyli zmniejszenie wielkości odlewu wywołane zmniejszaniem objętości krzepnącego stopu. Bierze też pod uwagę naddatki na obróbkę mechaniczną po odlaniu. Licząc, stosuje wzory fizyczne używane w odlewnictwie. W czasie wykonywania odlewu nadzoruje pracę i udziela pracownikom wskazówek. Sporządza także kosztorys, związany z zużyciem materiałów do wykonania odlewu. Na podstawie tego kosztorysu dział handlowy może zrobić kalkulacje kosztów i ustalić cenę wyrobu.

Do zadań specjalisty ds. przygotowania produkcji należy zaopatrywanie wydziału w materiały do wytopu stali w produkcji odlewów stalowych. Musi zadbać o zaopatrzenie w złom stalowy i żelazostopy, policzyć materiały wsadowe i posegregować je pod względem składu chemicznego, na podstawie podanej analizy chemicznej. Następnie grupuje materiały pod katem przydatności do wykonania konkretnego wytopu. Zleca podległym pracownikom odważenie materiałów. Na specjalnych formularzach zapisuje rodzaj i gatunek wsadu oraz miejsce złożenia. Technik odpowiedzialny jest za przekazanie właściwej ilości i rodzaju wsadu do określonego wytopu. Prowadzi też dokumentację, związaną z działalnością produkcyjna wydziału. Zapisuje rodzaj i ilość wyrobów, ich skład chemiczny oraz wysyłkę. Poza tym wpisuje do komputera dane dotyczące materiałów wsadowych, ich ilości, jakości, składu chemicznego, miejsca przechowywania oraz ewentualnych braków. Na bieżąco wprowadza do komputera parametry aktualnego wytopu. Wpisuje wszystkie dane wraz z oznakowaniem, stosując polskie normy hutnicze.

Specjalista ds. przygotowania form zajmuje się sporządzaniem form odlewniczych, przeznaczonych do wykonania odlewów zgodnie ze zleceniem. Używa w tym celu modelu, który kształtem odpowiada kształtowi przedmiotu jaki trzeba odlać. Kieruje on zespołem wykonującym formę odlewniczą z modelu. Nadzoruje pracę formierzy, którym zleca wykonanie masy formierskiej o określonych właściwościach. Korzystając z dokumentacji technologicznej Instruuje pracowników co do sposobu formowania, zależnie od kształtu, wielkości i przeznaczenia odlewu. Kontroluje dokładność ubijania masy formierskiej. Po zagęszczeniu masy, gdy forma odlewnicza jest gotowa, zleca wyciągnięcie modelu z formy i wygładzenie jej powierzchni. Nadzoruje suszenie wykonanych form i rdzeni. Wypełnia również dokumentację dotyczącą wykonania zlecenia i zużycia materiałów formierskich.

Specjalista ds. wykańczania odlewów zajmuje się uzyskaniem gotowego wyrobu zgodnie z wymaganiami technicznym odbiorcy. Kontroluje odlew po wyciągnięciu go z formy odlewniczej i po usunięciu z niego rdzenia. Nadzoruje prace polegające na odcięciu układu wlewowego i nadlewów oraz oczyszczeniu powierzchni odlewu z masy formierskiej. W zależności od potrzeb może zlecić poddanie odlewu obróbce cieplnej oraz obróbce mechanicznej w celu uzyskania ostatecznego kształtu i gładkiej powierzchni. Wypełnia dokumentację o stanie odlewu wraz ze zleceniem wykonania końcowej obróbki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę