Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik technologii chemicznej

Kod: 311603
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym zadaniem technika chemika jest wytwarzanie na drodze procesów chemicznych lub fizykochemicznych różnego rodzaju wyrobów powszechnego użytku, jak również półproduktów, które są przetwarzane dalej.

Jego obowiązki są bardzo zróżnicowane. Do podstawowych należy kierowanie i nadzór nad procesami lub ciągami technologicznymi oraz przeprowadzanie prób laboratoryjnych i technologicznych podczas opracowywania warunków wytwarzania nowych wyrobów i modernizacji dotychczasowej produkcji. Do obowiązków technika należy także prowadzenie bilansu zużycia materiałów, czasu pracy i energii oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania, kontrola ruchu maszyn, kontrola jakości oraz przeciwdziałanie powstawaniu braków, kontrola parametrów technologicznych oraz wskazywanie sposobu usuwania ewentualnych odstępstw od ich zakładanych wartości, organizacja i nadzorowanie ruchu materiałów, półproduktów i wyrobów w zakładzie. W zakresie obowiązków technika leży także szkolenie podległych mu aparaturowych, operatorów, konserwatorów itp., a także współpraca z innymi służbami zakładowymi w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych.

W zawodzie technika chemika istnieje pewna specjalizacja, związana z własnościami fizyko-chemicznymi przetwarzanych materiałów. Właśnie potrzeba posiadania szczegółowej wiedzy o stosowanej technologii i właściwościach materiałów stwarza podział na specjalności. Stąd dla pełnego opisu wykonywanego zawodu dodawane są określenia precyzujące, jaką technologią lub jakimi materiałami zajmuje się dany technik chemik.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę