Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik mechanik

Kod: 311504
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Zadania w zawodzie technika mechanika są różnorodne i zależą od wyuczonej specjalności i zajmowanego stanowiska. Technicy nadzorują pracę robotników, wspomagają inżynierów lub samodzielnie wykonują zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i naprawą maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Kandydaci do zawodu najczęściej mają do wyboru kształcenie w specjalnościach: budowa maszyn, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, programowanie obrabiarek CNC, obróbka skrawaniem, spawalnictwo czy odnawialne źródła energii. Najczęściej osoby wykonujące ten zawód zajmują się eksploatacją i naprawą maszyn, w tym samochodów, ciągników, a nawet samolotów. Technicy pracują także w halach produkcyjnych, jako operatorzy różnego rodzaju urządzeń, np. tokarek, frezarek, obrabiarek, robotów spawalniczych oraz jako specjaliści od technologii wytwarzania czy utrzymania ruchu.

Ze względu na dużą różnorodność rodzajów pracy wykonywanej w tym zawodzie trudno podać jednolity zestaw zadań zawodowych, ponieważ zmienia się on w zależności od stanowiska. Przeważająca liczba osób z wykształceniem techniczno-mechanicznym znajduje zatrudnienie w przemyśle. Pozostałe działy to: usługi, rolnictwo, transport i górnictwo oraz inne obszary gospodarki. Niewielka część osób z tą specjalnością znajduje zatrudnienie w badawczo-rozwojowym zapleczu przemysłu oraz sektorze nauki i edukacji, jako wykładowcy i nauczyciele w szkołach zawodowych. Popularną formą pracy w tym zawodzie jest samozatrudnienie – otwieranie własnych wyspecjalizowanych wytwórni i warsztatów.

Do najważniejszych zadań zawodowych techników mechaników należą: montaż, naprawa, konserwacja i obsługa techniczna maszyn i urządzeń, a niejednokrotnie także organizowanie i nadzorowanie produkcji. Obowiązki technika mechanika to także sporządzanie kosztorysów i dokumentacji technicznej, wycenianie napraw oraz zakup części. Praca technika mechanika jest najczęściej pracą fizyczną z użyciem prostych lub bardziej skomplikowanych narzędzi i urządzeń (w zależności od rodzaju specjalności: ślusarskich, spawalniczych, montażowych, kontrolno-pomiarowych i innych). W przypadku brygadzistów czy głównych mechaników są to obowiązki związane z planowaniem, nadzorem i organizacją zadań wykonywanych przez podległy im personel.

Ze względu na dynamiczny rozwój procesów technologicznych w ostatnich latach oraz stosowanie coraz nowocześniejszych, kosztowniejszych maszyn i urządzeń produkcyjnych (obrabiarki sterowane numerycznie, zautomatyzowane linie spawalnicze) coraz częściej technikom mechanikom powierzane są zadania związane bezpośrednio z obsługą wspomnianych maszyn i technologii, a coraz rzadziej stanowiska kierownicze i konstruktorskie, na których opracowuje się projekty czy technologie wytwarzania. Aktualnie stanowiska konstruktorskie zajmują częściej osoby z wykształceniem wyższym inżynierskim. Wyjątek stanowią w tym przypadku technicy z długim stażem pracy i bogatym doświadczeniem zawodowym.

W związku ze wzrostem złożoności współczesnych procesów wytwórczych wykonywanie zawodu technika mechanika wiąże się z koniecznością obsługi nowoczesnych urządzeń sterowanych cyfrowo oraz specjalistycznych programów komputerowych, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę