Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik elektronik

Kod: 311408
Inna nazwa zawodu: radiotechnik

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Coraz powszechniejsze stało się stosowanie elektroniki w praktycznie wszystkich dziedzinach naszego życia. Układy elektroniczne montuje się w większości używanych przez nas urządzeń. Z tego powodu zakres zadań i czynności technika elektronika jest stosunkowo szeroki i zróżnicowany.

Technik elektronik musi znać i zinterpretować zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Do jego podstawowych zadań należy umiejętność czytania schematów ideowych, blokowych i montażowych układów i urządzeń elektronicznych. Powinien także sam zaprojektować i zmontować proste układy elektroniczne oraz projektować obwody drukowane. Pracując w zespołach technik elektronik uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu skomplikowanych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej i oprogramowania wspierającego.

Zaprojektowane urządzenie należy następnie zmontować, uruchomić, przetestować działanie układów i zainstalować w celu użytkowania. Technicy elektronicy pracują na każdym etapie tych działań, przeprowadzając kontrolę we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń, szczególną uwagę zwracając na przetestowanie działania wszystkich elementów.

Technik analizuje działanie urządzeń elektronicznych, mierzy wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretuje wyniki pomiaru. Musi także dokonywać pomiaru parametrów technicznych elementów i całych układów. W związku z tym powinien umieć sprawnie obsługiwać aparaturę pomiarową oraz ocenić stan techniczny przyrządów pomiarowych.

Do jego zadań należy utrzymanie ciągłości działania danego urządzenia, nadzorowanie i kontrola pracy poszczególnych elementów, konserwacja oraz dokonywanie koniecznych przeglądów i diagnoza stanu technicznego.

W przypadku awarii urządzenia elektronicznego technik elektronik musi umieć zdiagnozować przyczyny i rodzaje usterek, wykryć nieprawidłowości funkcjonowania i naprawić zepsute elementy lub wymienić wadliwe części urządzenia. W tym celu powinien biegle posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzenia, musi też często korzystać z literatury fachowej, najczęściej w języku angielskim oraz posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych. Często niezbędna jest biegła obsługa Internetu w celu wyszukiwania potrzebnych informacji, danych technicznych i katalogowych. Do zadań technika należy też zakup części niezbędnych do serwisowania urządzenia. Po naprawie technik jest zobowiązany do ponownego podłączenia urządzenia, uruchomienia go, sprawdzenia poprawności działania i poinstruowania użytkownika o zasadach prawidłowej obsługi posiadanego sprzętu elektronicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę