Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik budownictwa

Kod: 311204
Inna nazwa zawodu: budowlaniec

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Technik budownictwa wykonuje lub nadzoruje różne prace związane z wznoszeniem, eksploatacją, modernizacją, rozbiórką obiektów ogólnobudowlanych, kosztorysowaniem robót budowlanych oraz wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych.

W zawodzie technika budownictwa można być zatrudnionym na różnych stanowiskach pracy i można wykonywać różnorodne zadania i czynności. Technicy budownictwa w zdecydowanej większości pracują w wykonawstwie robót budowlanych (są to: prace ziemne, fundamentowe, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, wykończeniowe i instalacyjne). W firmach budowlanych obowiązuje hierarchia stanowisk zaczynając od pracownika fizycznego, poprzez brygadzistę, majstra, kończąc na stanowisku kierownika budowy. Zależne jest to przede wszystkim od doświadczenia zawodowego i zdobytych już uprawnień budowlanych. Podstawowym zadaniem technika budownictwa zatrudnionego w wykonawstwie jest prowadzenie zleconych firmie robót zgodnie z projektem, kosztorysem, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. W szczególności zaś zadania te obejmują:

- posługiwanie się dokumentacją budowlaną, normami, instrukcjami oraz katalogami, - dobieranie technologii wykonywania robót budowlanych,

- użytkowanie maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu zgodnie z zasadami eksploatacji, - wykonywanie pomiarów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, - organizowanie, użytkowanie i likwidowanie terenu budowy, - organizowanie i koordynowanie, wykonywanie i zabezpieczanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, - prowadzenie dokumentacji budowy, - sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych, - projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji

- kierowanie robotami budowlanymi.

W przypadku zadań związanych z kierowaniem bądź projektowaniem wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych. Należy jednak zaznaczyć, że zmiany w Prawie budowlanym ograniczyły dostęp do uzyskania uprawnień budowlanych tylko dla osób z wyższym wykształceniem, z tytułem magistra inżyniera. W przypadku techników budownictwa dotyczy to wyłącznie osób, które przed dniem 01.01.2006 r. uzyskały odpowiednie wykształcenie oraz rozpoczęły dokumentowanie wymaganej praktyki.

Do wykonania pomiarów związanych z prowadzeniem robót budowlanych technik budownictwa wykorzystuje przyrządy kontrolno- pomiarowe (mierniki, suwmiarki, niwelator), posługuje się również komputerem przy sporządzaniu kosztorysów czy ofert przetargowych. W przypadku posiadania uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie najczęściej wykorzystywanym programem jest CAD i AutoCAD (programy do komputerowego wspomagania projektowania).

Technik budownictwa pracuje głównie na wolnym powietrzu (plac budowy), ale także w budynkach (biura, pracownie, magazyny). Na otwartej przestrzeni podlega różnym, często niekorzystnym wpływom środowiska. Branża budowlana jest wciąż niebezpieczna ze względu na wypadki przy pracy i katastrofy budowlane. Przyczyną wypadków mogą być wykopy, rusztowania czy wystające części maszyn budowlanych, które mogą prowadzić do obrażeń ciała, kalectwa czy nawet śmierci.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę