Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik geofizyk

Kod: 311105
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik geofizyk zajmuje się zbieraniem informacji o podpowierzchniowej budowie skorupy ziemskiej terenu za pomocą specjalistycznych technik badawczych: elektrooporowej, magnetycznej, grawimetrycznej, georadarowej i mikrosejsmicznej.

Technik geofizyk może pracować w terenie lub w biurze. W terenie zajmuje się rozmieszczaniem punktów pomiarowych w wielu miejscach na powierzchni ziemi, aby uzyskać obraz budowy geologicznej danego obszaru. Podczas pracy technik geofizyk nadzoruje zakładanie ładunków wybuchowych przy metodzie mikrosejsmicznej, która pozwala określić budowę skał na podstawie odbicia fali sejsmicznej. Stosując metodę elektrooporową technik geofizyk określa przewodniość skał i na tej podstawie znajduje wody podziemne i warstwy nieprzepuszczalne. Metodę tę stosuje też w archeologii. W dokonywanych pomiarach wykorzystuje także zróżnicowane właściwości magnetyczne i grawitacyjne gruntu, np. poszukując niewybuchów na poligonach wojskowych.

Niezależnie od stosowanej techniki dokonywania pomiarów geofizycznych, technik geofizyk wykorzystuje uproszczone metody geodezyjne (pomiary taśmą mierniczą, wbijanie kołków, określanie położenia za pomocą kompasu).

Czynności wykonywane przez technika geofizyka są użyteczne we wstępnym etapie przygotowywania prac wydobywczych, budowie wysokich budynków i konstrukcji, a także w budownictwie wodnym oraz działalności melioracyjnej. Z danych zebranych przez geofizyka korzystają później geolodzy.

W przedsiębiorstwach specjalistycznych technik geofizyk może znaleźć zatrudnienie jako pracownik biurowy lub laborant. Pracując w biurze wprowadza dane do elektronicznych systemów przetwarzania danych, przygotowując je do sporządzania wykresów, diagramów, przekrojów i map, tworzenia zestawień i tabel stanowiących materiał do opracowań dla inżynierów geofizyków i geologów, a pozwalających wykorzystać złoża surowców mineralnych lub wody (gruntowe i głębinowe) i inne cechy podłoża.

Posługując się elektronicznymi przyrządami pomiarowymi technik geofizyk musi poznać zasady ich działania a także umieć je konserwować, kalibrować i dokonywać drobne naprawy.

Pracując w laboratorium technik geofizyk określa parametry fizyczne próbek pobranych w terenie (takie jak: twardość, oporność elektryczna, właściwości magnetyczne).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę